Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne list projektów zintegrowanych

Konsultacje będą trwały od 26 września 2023 r. do 10 października 2023 r.

Listy projektów zintegrowanych dostępne są na stronie internetowej: https://bof.org.pl/pl/strategia-2030/konsultacje-spoleczne (poniżej „Dokumenty do pobrania”).

Uwagi do projektu list projektów zintegrowanych można zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Uwagi przyjmowane są do dnia10 października 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych!

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 10 października 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 Dokumenty do pobrania:

Lista projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 – wybór w sposób niekonkurencyjny

Lista projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 – wybór w sposób konkurencyjny


Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”

Na podstawie art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.  

Konsultacje będą trwały od 15 lutego 2023 roku do 7 marca 2023 roku.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” wraz z projektem „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” dostępne są na:

  • stronie internetowej: https://bof.org.pl/pl/strategia-2030/konsultacje-spoleczne (poniżej „Dokumenty do pobrania”),
  • w sekretariacie Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, tel./fax  85 661 15 38,  gdzie są wyłożone do wglądu.

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym OOS który należy przekazać w wybranej formie:

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok,
  • złożyć bezpośrednio w sekretariacie Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w sekretariacie Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 7 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku

Projekt Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku

Formularz konsultacyjny


Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” trwały od 8 listopada 2022 roku do 29 grudnia 2022 r. Uwagi do projektu dokumentu mogły przedstawić wszystkie zainteresowane osoby i podmioty. Konsultacje społeczne odnoszące się do prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” prowadzone były na szeroką skalę, z udziałem różnych interesariuszy i mieszkańców BOF w trzech formułach:

  1. w formule bezpośredniej,
  2. w formule online,
  3. w formule korespondencji mailowej i papierowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w „Raporcie z konsultacji społecznych prowadzonych w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.


W dniu 15 listopada odbyły się pierwsze konsultacje społeczne odnoszące się do projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (Strategia 2030). W spotkaniu, które miało miejsce na Stadionie Miejskim w Białymstoku, udział wzięli Prezydent Miasta Białegostoku, członkowie Stowarzyszenia BOF, eksperci pracujący przy opracowaniu Strategii 2030 oraz mieszkańcy BOF.
Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF, Pani dr hab. Dorota Perło, zaprezentowała zakres prac, priorytety oraz założenia konsultowanego dokumentu. Po krótkich wypowiedziach ekspertów, każdego w swojej dziedzinie tematycznej, rozpoczęła się dyskusja i zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
Spotkanie było inauguracją procesu konsultacyjnego Strategii 2030, który oprócz spotkań stacjonarnych prowadzony jest również online. Uuwagi do projektu Strategii można zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego. Uwagi przyjmowane są do dnia 13 grudnia 2022 r.
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych!
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 r. 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Mapa dojazdu do miejsca spotkania dostępna tutaj.

Projekt Strategii jest już dostępny tutaj. 

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do 13 grudnia 2022 r. 

KLIKNIJ -  formularz do zgłaszania uwag.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38