Obligations after the end of the project

Zakończenie realizacji projektu nie oznacza wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie wynikają z korzystania z unijnych form wsparcia, gdyż rozpoczyna się tzw. okres trwałości. Zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności wynosi 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. Za datę płatności końcowej uznaje się:

  • w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywane są środki – datę obciążenia rachunku płatnika,
  • w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

  • zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia PO,
  • nastąpiła zmiana własności (rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
  • nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości wiąże się z koniecznością zwrotu dotacji, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38