ZIT Strategy

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3) została przyjęta Uchwałą nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 12 lutego 2016 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3) została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 119/1414/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z 23 lutego 2016 r., a przez Ministra Rozwoju Opinią z 3 marca 2016 r. W RPOWP 2014-2020 w ramach wybranych priorytetów inwestycyjnych na realizację Strategii ZIT BOF przeznaczono 76 mln EUR (6,26% alokacji RPOWP), przy czym alokacja EFRR wynosi 67,2 mln EUR (7,70% alokacji RPOWP z EFRR) i alokacja EFS wynosi 8,8 mln EUR (2,58% alokacji RPOWP z EFS).

2017 08 21 090228

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 23.02.2016 r.

Opinia Ministra Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT BOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 03.03.2016 r.

W celu prawidłowego wdrażania Strategii ZIT BOF przygotowywane są roczne raporty na temat stanu zaawansowania realizacji Strategii ZIT BOF.

Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, RAPORT 2016 r.

2017 08 21 090643

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38