Komisji doradcza

21 września 2023 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, podczas którego pod dyskusję poddano:

 • Listę projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 i Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 – wybór w sposób niekonkurencyjny,
 • Listę projektów zintegrowanych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 – wybór w sposób konkurencyjny,
 • Listę wybranych przedsięwzięć Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wynikających ze Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku finansowanych spoza ZIT.

Wszystkie 3 listy otrzymałay pozytywną opinię Komisji. 


19 stycznia 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. 

Na posiedzeniu szczegółowo omówiony został Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030, w tym przebieg konsultacji,

zgloszone do projektu Strategii uwagi oraz stanowisko SBOF.  Po omówieniu dokumentu, głos zabierali poszczególni członkowie Komisji. W efekcie dyskusji komisja określiła rekomendację dotyczącą ponownej analizy listy wskaźników, która powinna doprowadzić do:

 1. Zmniejszenia liczby wskaźników tzn. usunięcie wskaźników, dla których nie ma danych na poziomie BOF lub gmin;
 2. Zastosowania wskaźników kontekstowych (dotyczących danych na poziomie województwa) będących jedynie tłem rozwoju społeczno-gospodarczego BOF.

Dyskutowano również na temat kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w szczególności w odniesieniu do problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego. Po zakończeniu dyskusji i zgłoszeniu uwag przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały nr 1/2023 Komisji doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii  Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu Raportu z Konsultacji społecznych prowadzonych w ramach prac nad opracowaniem  Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku. Uchwała zostało odczytana i przyjęta.

Na posiedzeniu omówiona została również wstępna Lista projektów zintegrowanych  do „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 r.”


4 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste powołanie i pierwsze posiedzenie Komisji doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas spotkania dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezes Stowarzyszenia BOF, Prezydent Białegostoku, wręczył powołania wszystkim obecnym członkom Komisji doradczej ds. przygotowania i wdrażania Strategii, przedstawicielom następujących podmiotów:

 • Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, zrzeszającą 66 stowarzyszeń, fundacji i lokalnych grup działania;
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z gminy miejsko-wiejskiej: Łapy;
 • Stowarzyszenie Barwa-Bardzo Aktywna Wieś z gminy wiejskiej Zabłudów;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Uniwersytet w Białymstoku;
 • Politechnika Białostocka;
 • Urząd Marszałkowski Wojewódzki Podlaskiego;
 • Wojewoda Podlaski;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Nadleśnictwo Czarna Białostocka;
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny;
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku;
 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr;
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Białystok;
 • Wodociągi Białostockie Sp. z o. o.;
 • PUHP Lech Sp. z o. o.

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

IMG 20221104 110741

 Komisja doradcza ds. przygotowania i wdrażania Strategii Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, jest organem doradczym Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia, a także niniejszego Regulaminu.

Do zadań Komisji należy opiniowanie działań Zarządu i Walnego Zebrania Członków związanych z przygotowaniem i wdrożeniem wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku .

Zadania Komisji obejmują w szczególności:

 • opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku ;
 • opiniowanie listy projektów stanowiącej załącznik do Strategii;
 • systematyczny przegląd wdrażania Strategii i postępów w osiąganiu celów Strategii;
 • konsultowanie i proponowanie zmian Strategii.

Członkowie Komisji pełnią funkcję bez wynagrodzenia.

 Komisja jest upoważniona do przedkładania organom Stowarzyszenia BOF swoich stanowisk, prezentujących w szczególności poglądy poszczególnych Członków Komisji na opiniowane kwestie.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38