EU CYCLE - Cycling for development, growth and quality of life in European regions.

Project partners:

 • Hungary (West Pannon) - leader,
 • Poland (The Association of Bialystok Functional Area),
 • Belgium (ECF - European Cyclists Federation),
 • Germany (Euregio Rhine-Waal),
 • Italy (Region of Apulia).

Implementation date: 1 August 2019. - 31 July 2023.

Total project value: €1,060,181, including the Association of BFA: €163,700

The project is supported by the INTERREG Europe programme.

Project objectives:

The project is focused on developing proposals to amend selected regional strategy documents in each project partner country in a way that would contribute to a more efficient low-carbon economy. With improved policies and state-of-the-art solutions, it will be possible to achieve a better quality of cycling projects and increase cycling.

The document analysed on the Polish side is the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodeship. The development of changes is to take place through learning about good practices, used in the countries involved in the project.

The task of the project is to provide a significant contribution to the decarbonisation of transport, by switching from individual motorised transport to cycling as low carbon and sustainable mode of transport.

 Tasks of the Association of BFA:

 • The length of cycle routes built based on the learning process carried out by the project - 40km.
 • The change of management by influencing the quality of investment in cycling projects.
 • To create future cycling infrastructure documents based on an international learning process to make them more efficient and user-friendly.
 • Acquisition of practical knowledge by the Marshal's Office of the Podlaskie Voivodeship on how to implement cycling policy.
 • The development of the Regional Action Plan with the participation of key stakeholders, as a tool to improve documents connected with the improvement of conditions for cycling.
 • The dissemination of the obtained knowledge among local stakeholders, the public, as well as the non-governmental sector to improve the quality of project applications, which will be submitted for funding from the ROP.

Project coordinator:

Anna Augustyn

 

 

 
 
BFA EcoCentre of Competence

The establishment of a sectoral competence centre in the field of energy and resource efficiency

 

Project leader: The Association of Bialystok Functional Area

Partner: Bialystok Foundation for Staff Training

Project implementation period: 2021-2023 (34 months)

Project value: PLN 4,949,102.26, including subsidy: PLN 4,701,647.16

The project is co-financed by the European Union under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodeship 2014-2020.

Project objective: modernisation of the vocational education system in the Bialystok Functional Area, ensuring continuous improvement of the competencies of vocational school students (understood as qualifications, skills and attitudes) to the needs of the local economy in the area of energy and resource management.

Project beneficiaries: support is addressed to students of 14 schools providing vocational education in the Bialystok Functional Area (BFA), i.e.: 

 • The Stefan Władysław Bryła Construction and Geodesy School Complex, 47/1 Słonimska, 15-029 Białystok;
 • Janusz Groszkowski Electric School Complex, 14 1000-lecia Państwa Polskiego, 15-111 Białystok;
 • The Gatronomic School Complex, 12 Knyszyńska, 15–702 Białystok
 • Mikołaj Kopernik Economics and Trade School Complex, 105 Bema, 15-370 Białystok
 • St. Joseph Practical Training Center  Mechanical School Complex no. 2, 14 Broniewskiego, 15-959 Białystok;
 • Fr. Stanislaw Suchowolec Agricultural School Complex Practical Training Center  no. 26, 15-566 Białystok
 • Stanislaw Staszic Technical and Comprehensive School Complex with Integration Classes, 57 Sienkiewicza, 15 – 002 Białystok;
 • Gen. Wladyslaw Anders Technical School Complex, Stołeczna 15-879 Białystok;
 • Capt. Wladyslaw Wysocki Vocational School Complex no. 2, 1 Świętojańska, 15-082 Białystok;
 • Gen. Ignacy Prądzyński Vocational School Complex no. 5, 40 Antoniuk Fabryczny, 15-741 Białystok;
 • School Complex no. 16, 28 Zwycięstwa, 15 – 703 Białystok;
 • Comprehensive and Technical School Complex, 1 Antoniuk Fabryczny, 15-762 Białystok
 • Stefan Czarniecki Mechanical School Complex, 68 Gen. Władysława Sikorskiego, 18-100 Łapy
 • School Complex in Czarna Białostocka, 7 Sienkiewicza, Czarna Białostocka 16-020

Activities:

The key task of the project will be to focus on adapting the vocational education system to the needs of employers in the field of energy and resource management. The starting point will be determining competence needs and, on this basis, the systematic identification of competence gaps in the field of energy and resource management. In parallel, support will be provided to all vocational schools/practical training institutions in updating their educational offer.

The project objective will be implemented through 9 complementary measures:

 1. The study of the competence needs of BFA companies: the identification of the competence needs of 200 companies in the area related to energy and resource management;
 2. Eco-competence counselling: the preparation of a counselling system in the field of energy and resource management, counselling for students;
 3. Eco-training for vocational school students including the implementation of courses, the organisation of eco-training activities, research and implementation projects;
 4. Ecointernships and apprenticeships
 5. Eco-competence certification: the creation of a system for validating and certifying new vocational skills and competencies at the vocational task level,
 6. Eco-education resources: the support for vocational schools in updating their educational offer through educational innovations in their curricula, taking into account energy and resource management aspects;
 7. Ecocompetence of teachers, including training, internships, study visits for teachers;
 8. Cooperation with universities, including the organisation of industry seminars and teaching classes for vocational school students at universities,
 9. Eco-laboratories – for educational and demonstration purposes – equipping and running the activities of two BFA Eco-Competence Laboratories.

Project Coordinator:

Katarzyna Maria Poskrobko

Manager of the Cooperation Team

e-mail: k.poskrobko@bof.org.pl
tel.: 508 312 269EcoCentrum Kompetencji BOF
Utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami

 

Lider projektu: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Partner:  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Termin realizacji projektu: 2021-2023 (34 miesiące)

Wartość projektu: 5 214 483,96 zł, w tym dofinansowanie: 4 953 759,76 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Cel projektu: modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zapewniająca stałe podnoszenie kompetencji uczniów szkół zawodowych (rozumianych jako kwalifikacje, umiejętności i postawy) do potrzeb lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami.

Beneficjenci projektu: wsparcie skierowane jest do uczniów 14 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), tj.:

 • Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1 15-029 Białystok;
 • Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 15-111 Białystok;
 • Zespół  Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 15 – 702 Białystok
 • Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105 15-370 Białystok
 • Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14 15-959 Białystok;
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26 15-566 Białystok
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57 15 – 002 Białystok;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andresa w Białymstoku, ul. Stołeczna 15-879 Białystok;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 1;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 15-741 Białystok;
 • Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 15 – 703 Białystok;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących ¡Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 18-100 Łapy
 • Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7 Czarna Białostocka 16-020

 

Działania:

Kluczowym zadaniem projektu będzie koncentracja na dostosowaniu systemu edukacji zawodowej do potrzeb pracodawców w zakresie gospodarowania energią i zasobami. Punktem wyjścia będzie zdiagnozowanie potrzeb kompetencyjnych, a na tej podstawie systematyczne identyfikowanie luk kompetencyjnych w obszarze gospodarowania energią i zasobami. Równolegle realizowane będzie wsparcie wszystkich szkół zawodowych/placówek kształcenia praktycznego, w modernizacji oferty edukacyjnej.

Cel projektu będzie realizowany przez 9 komplementarnych działań:

 1. Badanie potrzeb kompetencyjnych firm BOF: identyfikacja potrzeb kompetencyjnych 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami;
 2. Doradztwo ecokompetencji: przygotowanie systemu doradztwa w obszarze związanym z gospodarowaniem energią o zasobami, realizacja doradztwa dla uczniów;
 3. Ecoszkolenia dla uczniów szkół zawodowych w tym: realizacja kursów, organizacja zajęć ecowychowanie, projekty badawczo-wdrożeniowe;
 4. Ecostaże i praktyki zawodowe
 5. Certyfikacja ecoKompetencji: stworzenie systemu walidacji i certyfikacji nowych umiejętności i kompetencji zawodowych na poziomie zadań zawodowych,
 6. Zasoby ecoedukacji: wsparcie szkół zawodowych w modernizacji oferty kształcenia poprzez innowacje edukacyjne w programach kształcenia uwzględniających aspekty związane z gospodarowania energią i zasobami;
 7. Ecokompetencje nauczycieli, w tym szkolenia: szkolenia nauczycieli, staże, wyjazdy studyjne;
 8. Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym: organizacja seminariów branżowych, zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkół zawodowych na uczelniach wyższych,
 9. Ecolaboratoria edukacyjne i demonstracyjne – wyposażenie i prowadzenie działalności dwóch Laboratoriów ecoKompetencji BOF.

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Maria Poskrobko
Kierownik Zespołu ds. Współpracy
e-mail: k.poskrobko@bof.org.pl
tel.: 508 312 269Support to schools in the Bialystok Functional Area related to mitigating the effects of the COVID-19 pandemic

 

Leader:

Bialystok Functional Area Association

 

Project partners:

City of Bialystok,

Choroszcz Municipality,

Czarna Białostocka Municipality,

Dobrzyniewo Duże Commune,

Juchnowiec Kościelny Commune,

Łapy Municipality

Supraśl municipality

Turośń Kościelna municipality

Wasilków municipality

Zabłudów municipality

Białystok Poviat.

The project aims to improve safety in primary and secondary schools in the epidemiological situation related to the threat caused by the SARS-CoV-2 coronavirus in the Bialystok Functional Area.

The project involves:

 • purchase of disinfectants and equipment,
 • purchase of personal protective equipment,
 • simple renovations, reconstructions, adaptations of rooms that should be adapted to the current epidemic situation,
 • the purchase of equipment for remote and hybrid learning,
 • the purchase of licences for remote and hybrid teaching software,
 • training for teachers on remote and hybrid teaching, as well as awareness-raising on sanitary regulations and responsibility for creating a safe school environment during the COVID-19 outbreak.

The project will result in, among other things:

 • providing support to 103 entities in the field of counteracting the effects of the COVID-19 pandemic by the end of 2021,
 • improving the health security of 9,853 people through the purchase of specialised disinfection equipment, disinfectants and protective clothing,
 • improving the accessibility and quality of remote and hybrid learning through the purchase of 2,311 laptops,
 • the adaptation of 12 school facilities to the needs of teaching in an environment guaranteeing social distance to improve health safety. 

Project implementation period: 17.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

Project financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodeship 2014-2020.

Project value: PLN 7,743,429.25, including EU funding: PLN 6,507,580.84.

Białystok Functional Area Association

Project value: 64,197.40 PLN, including EU funding:  54,561.36 PLN

 

City of Białystok

Project value: PLN 6257,442.96, including EU funding: 5 247 191.10 PLN

 

Choroszcz Municipality

Project value:  129,456.60 PLN, including EU funding: 110 038,09 PLN

 

Czarna Białostocka Municipality

Project value:  125 909.44 PLN, including EU funding: 107 023.01 PLN

 

Dobrzyniewo Duże Commune

Project value:  PLN 135 499.96, including EU funding: 115 174.95 PLN

 

Juchnowiec Kościelny Commune

Project value:  PLN 221,317.00, including EU funding:  188,119.43 PLN

 

Łapy Municipality

Project value:  209,669.00 PLN, including EU funding: 178 218.64 PLN

 

Supraśl Municipality

Project value:  155 317.20 PLN, including EU funding: 132 011.44 PLN

 

Turośń Kościelna Commune

Project value:  PLN 69,865.76, including EU funding: 59,385.89 PLN

 

Wasilków Municipality

Project value:  213 997.50 PLN, including EU funding: 181,897.86 PLN

 

Zabłudów Municipality

Project value:  64,412.93 PLN, including EU funding:  54 750.98 PLN


Bialystok Poviat

Project value: 96 343.50 PLN, including EU funding: 79 208.09 PLN
„Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”

Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Partnerzy projektu:

Miasto Białystok, 

Gmina Choroszcz, 

Gmina Supraśl, 

Gmina Turośń Kościelna.Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przystosowanie 13 obiektów na potrzeby społeczne.

Projekt zakłada wyremontowanie i wyposażenie 25 mieszkań będących własnością gmin, które zostaną przeznaczone na udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywających na terenie 4 gmin BOF.

Efektem projektu będzie m.in.:

Partner 1: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Białystok  poprzez dostosowanie 17 mieszkań w 9 obiektach na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Partner 2: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Choroszcz poprzez przystosowanie 2 obiektów na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (4 mieszkania).

Partner 3: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Supraśl poprzez przystosowanie 1 obiektu na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (2 mieszkania).

Partner 4: poprawa dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Turośń Kościelna poprzez przystosowanie 1 obiektu na potrzeby wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy (2 mieszkania).


Okres realizacji projektu: 05.12.2022 r. - 31.12.2023 r.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 5 038 494,87 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 3 828 752,19 PLN.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 98 794,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  75 073,56 PLN

Miasto Białystok

Wartość projektu: 2 400 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 823 759,99 PLN

Gmina Choroszcz

Wartość projektu:  420 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 319 158,00 PLN

Gmina Supraśl

Wartość projektu:  1 885 488,97 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 1 432 782,97 PLN

Gmina Turośń Kościelna

Wartość projektu:  234 212,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 177 977,67 PLN

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38