Harmonogram

Harmonogram prac związanych z przygotowaniem „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.

 1. Przeprowadzenie konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 2. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja.
 3. Przekazanie projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” do Zarządu Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii.
 4. Zaopiniowanie projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” przez Zarząd Województwa Podlaskiego w odniesieniu do sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.
 5. Przygotowanie projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania.
 6. Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.
 7. Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante.
 8. Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
 9. W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.
 10. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu
 11. Przyjęcie „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
 12.  Przyjęcie listy projektów, o której stanowi art. 34 ust. 15 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia BOF w drodze uchwały.
 13. Uzyskanie opinii w zakresie możliwości finansowania strategii w ramach programu od właściwej instytucji zarządzającej programem regionalnym
 14. Uzyskanie opinii w zakresie zgodności strategii z Umową Partnerstwa i właściwym programem krajowym od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Lp.

Termin

Wyszczególnienie

1.

Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały

Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, przygotowanej na potrzeby Strategii.

2.

Do 2 miesięcy od podjęcia uchwały

Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników.

3.

Do 2 miesięcy od podjęcia uchwały

Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.

4.

Do 2 miesięcy od podjęcia uchwały

Wypracowanie założeń wdrożeniowych „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.

5.

Do 4 miesięcy od podjęcia uchwały

Opracowanie i przyjęcie przez Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

6.

Do 2 tygodni od przyjęcia projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”

Ogłoszenie konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.

7.

Termin nie krótszy niż 35 dni od dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i urzędów gmin Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Przeprowadzenie konsultacji z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

8.

W terminie 30 dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja.

9.

Do 2 tygodni od przyjęcia projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”

Przekazanie projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” do Zarządu Województwa Podlaskiego w celu wydania opinii.

10.

W terminie 30 dni od otrzymania projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”

Zaopiniowanie projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” przez Zarząd Województwa Podlaskiego w odniesieniu do sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

11.

Do 4 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii Zarządu Województwa Podlaskiego

Przygotowanie projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania.

12.

Do 2 miesięcy od zakończenia prac nad projektem „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” (po ewentualnych zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii Zarządu Województwa Podlaskiego)

Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.

13.

Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z ewaluacją ex-ante.

Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej ewaluacji         ex-ante.

14.

Do 2 tygodni od opracowania projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” (po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante)

Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

15.

Decyzja w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko (ewentualnie dłuższy termin wynikający z dodatkowych wyjaśnień)

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.

16.

Do 3 miesięcy od otrzymania decyzji od właściwych instytucji (ewentualnie dłuższy termin wynikający z dodatkowych okoliczności)

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

17.

Do 2 tygodni od otrzymania decyzji od właściwych instytucji (termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od Stowarzyszenia BOF, w tym dotyczących kwestii oceny oddziaływania na środowisko)

Przyjęcie „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przyjęcie listy projektów, o której stanowi art. 34 ust. 15 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia BOF w drodze uchwały.

18.

Do 60 dni od terminu przekazania strategii i listy projektów właściwej instytucji zarządzającej programem regionalnym do zaopiniowania w zakresie możliwości jej finansowania w ramach programu

Uzyskanie opinii w zakresie możliwości finansowania strategii w ramach programu od właściwej instytucji zarządzającej programem regionalnym

19.

Do 60 dni od terminu przekazania strategii i listy projektów ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego do zaopiniowania w zakresie zgodności strategii z Umową Partnerstwa i właściwym programem krajowym

Uzyskanie opinii w zakresie zgodności strategii z Umową Partnerstwa i właściwym programem krajowym od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38