What can be funded?

Misją Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) jest „Białostocki Obszar Funkcjonalny  – atrakcyjne miejsce do pracy i życia”.  Na planowanym etapie rozwoju priorytetem jest zapewnienie wzrostu liczby atrakcyjnych miejsc pracy dedykowanych kompetentnym absolwentom szkół zawodowych. Jedynie większe możliwości zatrudnienia na terenie BOF mogą przeciwdziałać negatywnym trendom migracyjnym, ale także stanowić podstawę kształtowania się dochodów mieszkańców, które są podstawowym wyznacznikiem jakości życia. Nie można także pominąć potrzeby poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem, które mogą mieć utrudnione możliwości uczestnictwa w bezpośrednich korzyściach wzrostu zachodzących procesów. 

Misja będzie realizowana poprzez spełnienie 7 głównych celów Strategii ZIT BOF:

 • Atrakcyjność inwestycyjna,
 • Kompetencje do pracy,
 • Dostępność do kultury,
 • Aktywna integracja społeczna,
 • Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska,
 • Dostępność komunikacyjna,
 • Integracja strategicznego zarządzania rozwojem BOF.

Podstawowe działania / poddziałania realizowane w ramach instrumentu ZIT w zakresie powyższych celów w Strategii ZIT BOF to:

 • Działanie 1.2. Stworzenie sieci terenów inwestycyjnych,
 • Poddziałanie 2.1.2. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego,
 • Działanie 2.2. Stworzenie Centrum Kompetencji BOF,
 • Działanie 2.4. Rozwój wychowania przedszkolnego,
 • Poddziałanie 2.5.2. Rozwój infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowację,
 • Działanie 4.2. Zwiększenie dostępu do usług społecznych,
 • Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury poprawiającej integrację społeczną,
 • Poddziałanie 5.1.1. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF,
 • Poddziałanie 5.2.1. Wzrost efektywności gospodarowania energią w zakresie oświetlenia ulicznego,
 • Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej.

Pozostałe działania / poddziałania (możliwe finansowanie z innych źródeł) wskazane w Strategii ZIT BOF to:

 • Poddziałanie 2.1.1. Wzrost jakości kształcenia zawodowego
 • Działanie 2.3. Kształcenie wyższe na rzecz inteligentnych specjalizacji BOF,
 • Poddziałanie 2.5.1. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży,
 • Działanie 3.1. Adaptacja obiektów historycznych na działalność kulturalną,
 • Działanie 4.1. Włączenie społeczne, w tym wyrównywanie szans na rynku pracy,
 • Poddziałanie 5.1.2. Zrównoważony transport miejski w Białymstoku,
 • Poddziałanie 5.2.2. Rozwój energetyki opartej na OZE,
 • Poddziałanie 5.2.3. Podniesienie efektywności energetycznej budynków,
 • Poddziałanie 5.2.4. Modernizacja i rozbudowa systemu sieci cieplnych,
 • Działanie 5.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna,
 • Działanie 6.1. Rozwój kluczowych powiązań komunikacyjnych,
 • Działanie 6.2. Budowa pasa startowego na lotnisku Krywlany,
 • Działanie 7.1. Instytucjonalizacja współpracy samorządów BOF,
 • Działanie 7.2. Dokumenty strategiczne BOF.

Powyżej wskazane obszary rozwojowe szczegółowo prezentuje Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 [LINK DO STRATEGII]. Realizacja wszystkich celów zapisanych w Strategii ZIT BOF wymaga zaangażowania środków finansowych pochodzących nie tylko z instrumentu ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020, ale przede wszystkim bezpośrednio z podstawowej alokacji RPOWP oraz krajowych programów operacyjnych, środków własnych i innych. Terytorialnym obszarem realizacji Strategii ZIT BOF jest Białostocki Obszar Funkcjonalny.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38