Informacja z dn. 12.08.2022

Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 12 sierpnia 2022 roku podjął Uchwałę nr 24/2022 w sprawie zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF Typ projektów nr 1: Projekty w zakresie usług społecznych:

  • Infrastruktura związana z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;
  • Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.

Kwota alokacji z obecnego poziomu 4 200 000 PLN została zwiększona do 5 367 830,05 PLN. PLN. 

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38