Cycling for development, growth and quality of life in European regions (EU CYCLE)

Projekt dofinansowany ze środków programu Interreg Europe.
Okres realizacji : 01.08.2019 r. - 31.07.2023 r.

Partnerzy w projekcie:
Węgry (West Pannon - lider),
Belgia (ECF – European Cyclists Federation),
Włochy (Region of Apulia),
Niemcy (Euregio Rhine-Waal)
Polska (BOF)

Projekt polega na opracowaniu propozycji zmian do wybranych regionalnych dokumentów strategicznych i programów w poszczególnych krajach partnerskich w sposób, który przyczyniłby się do zwiększenia efektywności w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Partnerzy projektu dążą do osiągnięcia wspólnego celu, jakim w ramach wnioskowanego projektu jest zmniejszenie niskiej emisji poprzez popularyzację transportu rowerowego. 

Dokumentem, który będzie przedmiotem analizy po stronie polskiej będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. 

W projekt zaangażowanych będzie 5 partnerów. Umożliwi to poznanie rozwiązań w innych krajach UE i analizę możliwości przeniesienia dobrych praktyk na teren województwa podlaskiego. Partnerzy w projekcie postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami, aby zwiększyć możliwości pełnego i skutecznego wykorzystania dostępnych funduszy w celu zapewnienia wysokiej jakości projektów rowerowych.

Ponadto w projekcie przewidziano szereg spotkań i wyjazdów do partnerów zagranicznych celem wymiany doświadczeń oraz zebrania najlepszych praktyk. Podsumowaniem działań ma być action plan wykonany na zlecenie każdego z partnerów.

Całkowita wartość projektu: 1,060,181.00 mln euro

Więcej szczegółów dotyczących projektu znaleźć można na stronie internetowej projektu oraz śledząc nasze kanały w mediach społecznościowych Facebook oraz Twitter.URB-EN PACT (Urban Energy Pact)

Projekt dofinansowany ze środków Programu URBACT III

Okres realizacji I fazy projektu: 09.2019 r. – 03.2020 r. (zakończony)

Okres realizacji II fazy projektu: 05.2020 r. – 08.2022 r.

 

Partnerzy projektu:

 1. Clermont Métropole (Francja) – Lider projektu
 2. CIM Alto Minho (Portugalia)
 3. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Polska)
 4. Galati (Rumunia)
 5. Palma di Montechiaro (Włochy)
 6. Metropole Normandie (Francja)
 7. Elefsina (Grecja)
 8. Tampere (Finlandia)

Celem projektu jest wypracowanie lokalnych planów działań prowadzących do tego aby obszary miast partnerskich stały się, w perspektywie do roku 2050,  terytoriami o zerowym zużyciu energii netto (Zero Net Energy Territory). Będzie to możliwe poprzez stopniowe redukowanie i dostarczanie energii pochodzącej z OZE i wdrażanie tzw. pętli energetycznych, z których korzystać będą mogli wszyscy beneficjenci lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Założeniem projektu jest wprowadzanie zmian w sposobach konsumpcji energii na obszarach metropolitalnych, a w szczególności poszukiwanie rozwiązań w zakresie:

 • Możliwości produkcji energii z OZE;
 • Możliwości przechowywania energii i jej dystrybucji;
 • Możliwości wzmacniania powiązań między produkcją a konsumpcją energii;
 • Możliwości podnoszenia świadomości ekologicznej współczesnego stylu życia;
 • Możliwości rozwijania przedsiębiorczości energetycznej.

Efektem finalnym projektu będzie opracowanie zintegrowanego planu działań (Integrated Action Plan) w wyżej opisanym zakresie przez każdego z Partnerów projektu.
Projekt:

Razem otwieramy granicę / We open border together / Открываем границу вместе

nr Referencyjny:

PBU2/0794/18

Lider projektu:
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (LP)

Partner:
Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (P1)

Dofinansowanie:

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Okres trwania projektu:
01.04.2020 – 31.03.2021 (12 miesięcy)

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Obwodu Brzeskiego poprzez promocję produktów turystycznych opartych na kulturze lokalnej i zachowaniu dziedzictwa historycznego regionów. W konsekwencji ma to przynieść wymierne korzyści polegające na zwiększeniu ruchu turystycznego pomiędzy Polską i Białorusią.

Projekt ukierunkowany jest na podniesienie kwalifikacji organizatorów ruchu turystycznego oraz stworzenie i jednoczesne wypromowanie nowych produktów turystycznych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i Strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”. W efekcie ma to przyczynić się do  zwiększenia podaży i popytu na turystykę przygraniczną.

Zaplanowane główne produkty projektu:

 • trzy nowe szlaki turystyczne promujące dziedzictwo narodowe obu krajów:
 • Po stronie polskiej zostanie opracowany i uruchomiony szlak turystyczny „Perły BOF”. Będzie to połączenie 10 ścieżek tematycznych (charakterystycznych dla danej społeczności i regionu) w 10 gminach BOF. Szlak „Perły BOF” ma na celu wykorzystanie istniejących obiektów historycznych, tradycji lokalnych i wydarzeń kulturalnych w jeden, spójny szlak tematyczny;
 • Po stronie białoruskiej powstaną: trasa turystyczna "Wspólne dziedzictwo" oraz szlak kajakowy „Tajemnice rzeki Lesnaya” (z Puszczy Białowieskiej do Brześcia).
 • dwie Strategie rozwoju transgranicznego produktu turystycznego (w BOF i w Strefie „Brześć”), które będą ze sobą spójne pod kątem celu głównego i będą podstawą do podejmowania dalszych działań, kontynuowania podjętej współpracy transgranicznej.

Celem osiągnięcia zamierzonych efektów projektu, zostaną przeprowadzone dodatkowe działania po obu stronach granicy, w tym:

 • organizacja bloków szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników zajmujących się turystyką;
 • kampania promująca ruch bezwizowy miedzy Polską i Białorusią;
 • kampania promująca powstałe szlaki i inne walory turystyczne BOF/Strefy „Brześć”.

Budżet projektu:

Wartość projektu - 65 035,00 euro, w tym z dotacji z UE (90%) - 58 531,50 euro.

Więcej szczegółów dotyczących Programu znaleźć można na stronie internetowej, zaś o aktualnościach Projektu - śledząc nasze kanał na Facebook.

 

link do programu: https://www.pbu2020.eu/pl/news/

link do FB: https://www.facebook.com/We-open-border-together-100261858338718/„ACCELERATION OF BUSINESS SUPORT ECOSYSTEM” (ACCESS)

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu INTERREG V-A LITWA – POLSKA

 

Okres realizacji projektu: 06.2020 r. – 11.2021 r.

 

Partnerzy projektu:

 

 1. Kaunas University of Technology z Kowna (Litwa) – Lider projektu
 2. Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts z Kowna (Litwa)
 3. Politechnika Białostocka (Polska)
 4. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Polska)

 

Celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz współpracy pomiędzy innowatorami, władzami publicznymi, uniwersytetami i firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zadania projektu koncentrować się będą na:

 • zapewnieniu lepszej implementacji proponowanego w ramach projektu programu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach realizacji projektu;
 • zgromadzeniu i rozpoznaniu dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości;
 • zbudowaniu wstępnego programu przyspieszania rozwoju przedsiębiorczości;
 • przeszkoleniu zespołu projektowego do indywidualnego wdrażania programu rozwoju przedsiębiorczości;
 • gromadzeniu wiedzy i dzieleniu się nią wśród wszystkich uczestników projektu na temat rozwoju przedsiębiorczości;
 • promowaniu powiązań współpracy między odpowiednimi podmiotami z obszaru Litwy i Polski.

 

Efektem projektu będzie zorganizowanie szkoleń z przedsiębiorczości dla określonej grupy beneficjentów, jak również przeprowadzenie doradztwa z przedsiębiorczości, zorganizowanie konferencji projektowej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat przedsiębiorczości oraz opracowanie poradnika pt. „Practice guide how to accelerate business suport organizations”.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wielkość dofinansowania 85%

Całkowity budżet projektu: 699 801,08 Euro, w tym dofinansowanie UE 594 830,91 Euro

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl