Stowarzysznie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest parnterem projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. 

Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), pozostali partnerzy to: Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Projekt realizowany jest na terenie woj. podlaskiego w okresie od 15.04.2017 do 14.04.2019 r. Wartość Projektu wynosi 6 057 435,03 PLN, w tym dofinansowanie z UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5 748 435,03 PLN.

Główni beneficjenci projektu to: 145 szkół gimnazjalnych, 60 szkół kształcenia zawodowego, 6 000 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego oraz ich rodzice.

Działania projektu kierowane do szkół gimnazjalnych:

 • Udział szkolnej kadry nauczycielskiej w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego;
 • Udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom;
 • Spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców;
 • Udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach;
 • Wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych;
 • Udział uczniów w konkursach dedykowanych rożnym zawodom, w których wygrać będą mogli niezwykle atrakcyjne nagrody;
 • Udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych;
 • Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Działania projektu kierowane do szkół zawodowych:

 • Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na specjalnej platformie internetowej;
 • Szeroko zakrojona promocja medialna oferty edukacyjnej szkoły i związanej z nią branży zawodowej;
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia profesjonalnych działań marketingowych ukierunkowanych na efektywne pozyskiwanie absolwentów szkół gimnazjalnych;
 • Wsparcie w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i rekrutacyjnych;
 • Udział wybranej kadry szkolnej w warsztatach z zakresu programowania rozwoju szkoły, kształtowania jej pozytywnego wizerunku oraz planowania promocji szkoły/branży zawodowej, komunikacji interpersonalnej oraz metodyki współpracy szkoły z otoczeniem;
 • Wsparcie szkoły w obszarze budowania pozytywnych relacji oraz współpracy z otoczeniem;
 • Prezentacja szkoły na targach edukacyjno–zawodowych wraz z przygotowaniem profesjonalnego zestawu wystawienniczego (na własność szkoły);
 • Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.dobryzawod.plOd listopada 2017 roku Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (SBOF) jest członkiem Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) w sieci dotyczącej jakości powietrza. PIM to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Jego celem strategicznym jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast. Członkami sieci dotyczącej jakości powietrza są: Nowy Sącz (Lider) oraz Bojanowo, Kudowa Zdrój, Nowa Ruda, Opalenica, Pszczyna, Rawicz, Stowarzyszenie BOF, Toruń, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, a także Żmigród. Głównymi zadaniami sieci ma być powołanie Lokalnych Partnerstw, opracowanie Miejskich Inicjatyw Działania w poszczególnych miastach oraz opracowanie Planu Ulepszeń dla całej sieci.  Zakończenie prac sieci zaplanowano na drugi kwartał 2019 roku. 

Określono następujące Strategiczne cele i priorytety dla sieci dotyczącej jakości powietrza:

 • Identyfikacja kluczowych źródeł emisji
 • Tworzenie systemów zarządzania emisjami na poziomie samorządowym
 • Tworzenie programów wymiany urządzeń grzewczych na mniej emisyjne
 • Tworzenie stref małej emisji (tzw. LEZ)
 • Bezwzględna likwidacja możliwości spalania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych
 • Edukacja
 • Tworzenie mechanizmów prawnych i organizacyjnych wykorzystania infrastruktury przy drogach ekspresowych na potrzeby transportu zeroemisyjnego.

W 2017 roku SBOF podjęło działania prowadzące nad powołania Lokalnego Partnerstwa PIM (LP PIM).

Planuje się, że LP PIM zajmie się jednym z celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska, tworząc w tym obszarze Miejską Inicjatywę Działań (MID). Obecnie w ramach Strategii ZIT BOF realizowane lub planowane są projekty, których celem jest głównie rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego i transportu rowerowego w obsłudze mieszkańców BOF oraz ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego oraz przede wszystkim emisja powierzchniowa pochodząca z niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej opartej o paliwa stałe, powoduje, że w obszarze BOF występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza wymagane prawem krajowym i unijnym. Interwencja w tych obszarach powinna skutkować poprawą stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawą stanu jakości powietrza w skali lokalnej, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak PM10 oraz PM2,5 oraz B(a)P. Miejska Inicjatywa Działania będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem zagadnień w istniejącej Strategii ZIT BOF w zakresie poprawy jakości powietrza w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.
Więcej inofrmacji o Partnerskiej Inicjatywie Miast mozna znaleźć na stronie:  
https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/partnerska-inicjatywa-miast/

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter