Stowarzysznie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest parnterem projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. 

Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), pozostali partnerzy to: Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Projekt realizowany jest na terenie woj. podlaskiego w okresie od 15.04.2017 do 14.04.2019 r. Wartość Projektu wynosi 6 057 435,03 PLN, w tym dofinansowanie z UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5 748 435,03 PLN.

Główni beneficjenci projektu to: 145 szkół gimnazjalnych, 60 szkół kształcenia zawodowego, 6 000 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego oraz ich rodzice.

Działania projektu kierowane do szkół gimnazjalnych:

 • Udział szkolnej kadry nauczycielskiej w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego;
 • Udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom;
 • Spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców;
 • Udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach;
 • Wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych;
 • Udział uczniów w konkursach dedykowanych rożnym zawodom, w których wygrać będą mogli niezwykle atrakcyjne nagrody;
 • Udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych;
 • Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Działania projektu kierowane do szkół zawodowych:

 • Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na specjalnej platformie internetowej;
 • Szeroko zakrojona promocja medialna oferty edukacyjnej szkoły i związanej z nią branży zawodowej;
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia profesjonalnych działań marketingowych ukierunkowanych na efektywne pozyskiwanie absolwentów szkół gimnazjalnych;
 • Wsparcie w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i rekrutacyjnych;
 • Udział wybranej kadry szkolnej w warsztatach z zakresu programowania rozwoju szkoły, kształtowania jej pozytywnego wizerunku oraz planowania promocji szkoły/branży zawodowej, komunikacji interpersonalnej oraz metodyki współpracy szkoły z otoczeniem;
 • Wsparcie szkoły w obszarze budowania pozytywnych relacji oraz współpracy z otoczeniem;
 • Prezentacja szkoły na targach edukacyjno–zawodowych wraz z przygotowaniem profesjonalnego zestawu wystawienniczego (na własność szkoły);
 • Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.dobryzawod.plOd listopada 2017 roku Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (SBOF) jest członkiem Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) w sieci dotyczącej jakości powietrza. PIM to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Jego celem strategicznym jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast. Członkami sieci dotyczącej jakości powietrza są: Nowy Sącz (Lider) oraz Bojanowo, Kudowa Zdrój, Nowa Ruda, Opalenica, Pszczyna, Rawicz, Stowarzyszenie BOF, Toruń, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, a także Żmigród. Głównymi zadaniami sieci ma być powołanie Lokalnych Partnerstw, opracowanie Miejskich Inicjatyw Działania w poszczególnych miastach oraz opracowanie Planu Ulepszeń dla całej sieci.  Zakończenie prac sieci zaplanowano na drugi kwartał 2019 roku. 

Określono następujące Strategiczne cele i priorytety dla sieci dotyczącej jakości powietrza:

 • Identyfikacja kluczowych źródeł emisji
 • Tworzenie systemów zarządzania emisjami na poziomie samorządowym
 • Tworzenie programów wymiany urządzeń grzewczych na mniej emisyjne
 • Tworzenie stref małej emisji (tzw. LEZ)
 • Bezwzględna likwidacja możliwości spalania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych
 • Edukacja
 • Tworzenie mechanizmów prawnych i organizacyjnych wykorzystania infrastruktury przy drogach ekspresowych na potrzeby transportu zeroemisyjnego.

W 2017 roku SBOF podjęło działania prowadzące nad powołania Lokalnego Partnerstwa PIM (LP PIM).

Planuje się, że LP PIM zajmie się jednym z celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska, tworząc w tym obszarze Miejską Inicjatywę Działań (MID). Obecnie w ramach Strategii ZIT BOF realizowane lub planowane są projekty, których celem jest głównie rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego i transportu rowerowego w obsłudze mieszkańców BOF oraz ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego oraz przede wszystkim emisja powierzchniowa pochodząca z niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej opartej o paliwa stałe, powoduje, że w obszarze BOF występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza wymagane prawem krajowym i unijnym. Interwencja w tych obszarach powinna skutkować poprawą stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawą stanu jakości powietrza w skali lokalnej, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak PM10 oraz PM2,5 oraz B(a)P. Miejska Inicjatywa Działania będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem zagadnień w istniejącej Strategii ZIT BOF w zakresie poprawy jakości powietrza w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.
Więcej inofrmacji o Partnerskiej Inicjatywie Miast mozna znaleźć na stronie:  
https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/partnerska-inicjatywa-miast/

 


Lider projektu:
Energievision Frankenwald (organizacja pozarządowa)

Partnerzy:
Stowarzyszenie BOF oraz Powiat Hajnowski

Dofinansowanie:

Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu EUKI,

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Okres trwania projektu:
01.11.2018 – 31.12.2020 (26 miesięcy)

Cele projektu:

1.Utworzenie niezależnego centrum doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł energii dla samorządów, instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

2.Koordynacja systemem zarządzania energią w gminach  Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego (opracowanie raportu dotyczącego zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w poszczególnych budynkach komunalnych z obszaru powiatu białostockiego)

3.Organizacja spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrażaniem OZE oraz termomodernizacją budynków.

4.Wsparcie rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.

5.Edukacja społeczeństwa lokalnego na temat korzyścią wdrażania OZE.

6.Korzystanie z doświadczenia partnera niemieckiego w zakresie stosowanych rozwiązań energetycznych, działalności agencji energetycznych i tworzenia gmin bioenergetycznych.


Korzyści dla gmin, mieszkańców i instytucji:

1. Uzyskanie niezależnej informacji na temat zalet stosowania OZE

2. Nieodpłatna ocena stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz zaproponowanych rozwiązań energooszczędnych

3. Profesjonalne doradztwo odnośnie wyboru konkretnych rozwiązań odpowiednio do potrzeb

4. Doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania na działania z zakresu OZE.

Szczegóły na www.centrumenergii.com oraz na stronie EUKI
Stowarzyszenie BOF oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska podjęły wspólną inicjatywę, która ma na celu lepszą organizację wyposażenia i służb niezbędnych do zwalczania skutków zagrożeń klimatycznych. Projekt ma na celu organizację wparcia, tak aby środki będące w dyspozycji jednej gminy mogły być wykorzystywane na wypadek wystąpienia zjawisk ekstremalnych w innej, sąsiadującej gminie. Pośrednim celem takiego rozwiązania jest ograniczenie konieczności ponoszenia wydatków przez gminy na utrzymywanie wyposażenia niezbędnego do zwalczania skutków zjawisk ekstremalnych. Stowarzyszenie BOF w tym zakresie korzysta z doświadczenia Aglomeracji Opolskiej, która na swoim terenie rozpoczęła proces wdrażania programu pn. Solidarni w obliczu zagrożeń. Wspólna realizacja projektu przyczyni się do wymiany doświadczenia pomiędzy służbami ratowniczymi, a także stworzenia modelu możliwego do wdrożenia w innych częściach kraju.

 W ramach przygotowań do wspólnej realizacji projektu Solidarni w obliczu zagrożeń w dniach 16-18 sierpnia 2017 roku odbyło się w Opolu wyjazdowe spotkanie warsztatowe. Ze strony Stowarzyszenia BOF udział wzięli: Zbigniew Nikitorowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Krzysztof Marcinowicz - Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Adam Tomanek Burmistrz Gminy Zabłudów, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Białegostoku, pracownicy Urzędu Miasta w Białymstoku, a także pracownicy Stowarzyszenia BOF.  

 Od stycznia 2018 roku przez Stowarzyszenie BOF realizowany jest projekt pn. SYNERGIA DO KWADRATU – Model poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na terenie Aglomeracji Opolskiej i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2018-2023.

 

ACCELERATION OF BUSINESS SUPORT ECOSYSTEM - ACCESS

Partnerzy projektu:
 1. Kaunas University of Technology z Kowna (Litwa) – Lider projektu,
 2. Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts z Kowna (Litwa),
 3. Politechnika Białostocka (Polska),
 4. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Polska).
 
Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 r. – listopad 2021 r.
 
Wartość projektu: 699.801,08 euro, w tym dofinansowanie UE 594.830,91 euro 
Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Cel projektu:  promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz współpracy pomiędzy innowatorami, władzami publicznymi, uniwersytetami i firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadania projektu koncentrują się na:
 • zapewnieniu lepszej implementacji proponowanego w ramach projektu programu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach realizacji projektu;
 • zgromadzeniu i rozpoznaniu dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości;
 • zbudowaniu wstępnego programu przyspieszania rozwoju przedsiębiorczości;
 • przeszkoleniu zespołu projektowego do indywidualnego wdrażania programu rozwoju przedsiębiorczości;
 • gromadzeniu wiedzy i dzieleniu się nią wśród wszystkich uczestników projektu na temat rozwoju przedsiębiorczości;
 • promowaniu powiązań współpracy między odpowiednimi podmiotami z obszaru Litwy i Polski.
 
Efektem projektu będzie zorganizowanie szkoleń z przedsiębiorczości dla określonej grupy beneficjentów, jak również przeprowadzenie doradztwa z przedsiębiorczości, zorganizowanie konferencji projektowej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat przedsiębiorczości oraz opracowanie poradnika pt. „Practice guide how to accelerate business suport organizations”.
 
Koordynator projektu:
Anna Augustyn
Kierownik Zespołu ds. Planowania i Rozwoju SBOF
  

URB-EN PACT (Urban Energy Pact)
Partnerzy projektu:
 1. Clermont Métropole (Francja) – Lider projektu,
 2. CIM Alto Minho (Portugalia),
 3. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Polska),
 4. Galati (Rumunia),
 5. Palma di Montechiaro (Włochy),
 6. Metropole Normandie (Francja),
 7. Elefsina (Grecja),
 8. Tampere (Finlandia).
 
Okres realizacji I fazy projektu: wrzesień 2019 r. – marzec 2020 r. (zakończony)
Okres realizacji II fazy projektu: maj 2020 r. – sierpień 2022 r.
 
Wartość projektu: 63.603,20 euro, w tym dofinansowanie: 54.062,72 euro
Projekt dofinansowany ze środków Programu URBACT III.

Cel projektu: wypracowanie lokalnych planów działań prowadzących do tego, aby obszary miast partnerskich stały się, w perspektywie do roku 2050,  terytoriami o zerowym zużyciu energii netto (Zero Net Energy Territory). Będzie to możliwe poprzez stopniowe dostarczanie energii pochodzącej z OZE i wdrażanie tzw. pętli energetycznych, z których korzystać będą mogli wszyscy beneficjenci lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Założeniem projektu jest wprowadzanie zmian w sposobach konsumpcji energii na obszarach metropolitalnych, a w szczególności poszukiwanie rozwiązań w zakresie:
 • możliwości produkcji energii z OZE;
 • możliwości przechowywania energii i jej dystrybucji;
 • możliwości wzmacniania powiązań między produkcją a konsumpcją energii;
 • możliwości podnoszenia świadomości ekologicznej;
 • możliwości rozwijania przedsiębiorczości energetycznej.
Efektem finalnym projektu będzie opracowanie zintegrowanego planu działań (Integrated Action Plan) w wyżej opisanym zakresie przez każdego z Partnerów projektu.
 
Koordynator projektu:
Anna Augustyn
Kierownik Zespołu ds. Planowania i Rozwoju SBOF
tel.: 603 777 003


Razem otwieramy granicę / We open border together / Открываем границу вместе
(CBCpath - PBU2/0794/18)

Lider Projektu: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Partner: Państwowy Uniwersytet w Brześciu im. A. S. Puszkina

Termin  realizacji: kwiecień 2020 – wrzesień 2021

Wartość projektu:  39.980 euro
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.

Cel projektu: poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Obwodu Brzeskiego poprzez promocję produktów turystycznych opartych na kulturze lokalnej i zachowaniu dziedzictwa historycznego regionów. W konsekwencji ma to przynieść wymierne korzyści polegające na zwiększeniu ruchu turystycznego pomiędzy Polską i Białorusią, co przełoży się na rozwój gospodarczy regionu, w szczególności gmin BOF.

Projekt ukierunkowany jest na podniesienie kwalifikacji organizatorów ruchu turystycznego oraz jednoczesne wypromowanie nowych produktów turystycznych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Szlak Perły BOF) i Strefy turystyczno-rekreacyjnej Brześć. W efekcie ma to przyczynić się do zwiększenia podaży i popytu na turystykę przygraniczną.
Interesariusze projektu po stronie polskiej: osoby zajmujące się organizacją turystyki na terenie BOF, jednostki samorządu terytorialnego na terenie BOF zajmujące się turystyką i współpracą, media lokalne.
 
Koordynator projektu:
Agnieszka Świderska
Tel.: 85 661 15 38

 


EU CYCLE - Cycling for development, growth and quality of life in European regions.
Partnerzy projektu: 
 • Węgry (West Pannon) - lider,
 • Polska (SBOF),
 • Belgia (ECF – European Cyclists Federation),
 • Niemcy (Euregio Rhine-Waal),
 • Włochy (Region of Apulia).
Termin  realizacji: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 1.060.181 euro, w tym SBOF: 163.700 euro
Projekt jest dofinansowany z programu INTERREG Europe.

Cele projektu:
Projekt polega na opracowaniu propozycji zmian w wybranych regionalnych dokumentach strategicznych w poszczególnych krajach partnerskich w sposób, który przyczyniłby się do zwiększenia efektywności w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Dzięki ulepszonej polityce i najnowocześniejszym rozwiązaniom, możliwe będzie osiągnięcie lepszej jakości projektów rowerowych oraz zwiększenie ruchu rowerowego.
Analizowanym dokumentem po stronie polskiej jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Wypracowanie zmian ma nastąpić dzięki poznaniu  sprawdzonych dobrych praktyk, wykorzystywanych w państwach zaangażowanych w projekt.
Zadaniem projektu jest zapewnienie znaczącego wkładu w dekarbonizację transportu, poprzez przejście z indywidualnego transportu zmotoryzowanego na rower, jako niskoemisyjny i zrównoważony środek transportu.
 
Zadania SBOF:
 • Długość dróg rowerowych zbudowanych na podstawie procesu uczenia się przeprowadzonego w ramach projektu – 40km.
 • Zmiana zarządzania poprzez wpływ na jakość inwestycji w projektach związanych z ruchem rowerowym.
 • Tworzenie przyszłych dokumentów dotyczących infrastruktury rowerowej w oparciu o międzynarodowy proces uczenia się, aby były bardziej efektywne i przyjazne dla użytkownika.
 • Zdobycie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego praktycznej wiedzy na temat tego, jak wdrażać politykę rowerową.
 • Opracowanie Regionalnego Planu Działania z udziałem kluczowych interesariuszy, jako narzędzia ulepszenia dokumentów związanych z poprawą warunków jazdy na rowerze.
 • Rozpowszechnienie uzyskanej wiedzy wśród lokalnych interesariuszy, społeczeństwa, a także sektora pozarządowego w celu podniesienia jakości wniosków projektowych, które będą składane do finansowania ze środków RPO.
Koordynator projektu:
Anna Augustyn

 

 

 

 

Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19Lider:

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Partnerzy projektu:

Miasto Białystok, 

Gmina Choroszcz, 

Gmina Czarna Białostocka, 

Gmina Dobrzyniewo Duże, 

Gmina Juchnowiec Kościelny, 

Gmina Łapy,

Gmina Supraśl, 

Gmina Turośń Kościelna, 

Gmina Wasilków,

Gmina Zabłudów,

Powiat Białostocki.


Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.


Projekt zakłada:

 • zakup środków i urządzeń dezynfekujących,
 • zakup środków ochrony indywidualnej,
 • proste remonty, przebudowy, adaptacje pomieszczeń, które należy dostosować do obecnej sytuacji epidemicznej,
 • zakup sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego, 
 • zakup licencji na programy do nauczania zdalnego i hybrydowego, 
 • szkolenia dla nauczycieli dotyczące nauczania zdalnego i hybrydowego, a także podniesienia świadomości o przepisach sanitarnych i odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznego środowiska pracy szkoły w warunkach epidemii COVID-19.

Efektem projektu będzie m.in.:

 • objęcie wsparciem 103 podmiotów w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 do końca 2021 r.,
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego 9 853 osób poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji, środków do dezynfekcji oraz odzieży ochronnej,
 • poprawa dostępności oraz jakości nauczania w systemie zdalnym i hybrydowym poprzez zakup 2 311 laptopów, 
 • dostosowanie 12 obiektów szkolnych do potrzeb prowadzenia zajęć w środowisku gwarantującym zachowanie społecznego dystansu służącego poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Okres realizacji projektu: 17.11.2020 r. - 31.12.2021 r.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Wartość projektu: 7 743 429,25 PLN,  w tym dofinansowanie z UE: 6 507 580,84 PLN.Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Wartość projektu: 64 197,40 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 561,36 PLN

 

Miasto Białystok

Wartość projektu: 6257 442,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 5 247 191,10 PLN

 

Gmina Choroszcz

Wartość projektu:  129 456,60 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 110 038, 09 PLN

 

Gmina Czarna Białostocka

Wartość projektu:  125 909,44 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 107 023,01 PLN

 

Gmina Dobrzyniewo Duże

Wartość projektu:  135 499,96 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 115 174,95 PLN

 

Gmina Juchnowiec Kościelny 

Wartość projektu:  221 317,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  188 119,43 PLN

 

Gmina Łapy

Wartość projektu:  209 669,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 178 218,64 PLN

 

Gmina Supraśl

Wartość projektu:  155 317,20 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 132 011,44 PLN

 

Gmina Turośń Kościelna

Wartość projektu:  69 865,76 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 59 385,89 PLN

 

Gmina Wasilków

Wartość projektu:  213 997,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 181 897,86 PLN

 

Gmina Zabłudów

Wartość projektu:  64 412,93 PLN, w tym dofinansowanie z UE:  54 750,98 PLN


Powiat Białostocki

Wartość projektu:  96 343,50 PLN, w tym dofinansowanie z UE: 79 208,09 PLN

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl