Dobrzyniewo Duże

Gmina Dobrzyniewo Duże

Gmina zlokalizowana jest w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim. Do atutów gminy należy jej położenie w obszarze aglomeracji białostockiej, a jednocześnie na bardzo ciekawym przyrodniczo terenie otuliny Puszczy Knyszyńskiej oraz dorzecza Narwi z jej dopływam - rzekami Supraśl i Biała. Prawnie chronionymi obszarami są: rezerwat „Kulikówka" o powierzchni ok. 11 ha w miejscowości Zalesie, utworzony w celu zachowania fragmentu doliny strumienia Kulikówka, z bogatym stanowiskiem niezwykle rzadkiej paproci pióropusznika strusiego oraz część rezerwatu „Krzemianka", o powierzchni ok. 231 ha, położonego w zachodniej części Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Dobrzyniewo Duże 2 Jest tam utrzymywany w stanie naturalnym fragment puszczy, charakteryzujący się bogactwem gatunków chronionych oraz dużą różnorodnością drzewostanu i zespołem źródlisk zasilających strumień o nazwie Krzemianka; do specjalnych atrakcji rezerwatu należą barcie pszczele i pozostałości po prehistorycznej kopalni krzemienia. Naturalne uwarunkowania środowiska przyrodniczego gminy, w niewielkim stopniu przekształconego działalnością człowieka, bogactwo lasów, dzięki którym możliwe jest rozwijanie łowiectwa, zbieractwa pożytków leśnych, a także uprawiania pieszych, konnych i rowerowych wędrówek, istnienie obszarów chronionych, naturalnych cieków wodnych, zabytków, wielu ciekawych miejsc - przesądza o atrakcyjności turystycznej tych terenów. 
Na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów o walorach historyczno – kulturowych.

W Dobrzyniewie Kościelnym warto obejrzeć murowany kościół p.w. Zwiastowania NajświętszejMaryi Panny, który wzniesiono w latach 1905 – 1910 w stylu neogotyckim i zabytkowy cmentarz. W Fastach zobaczyć można malowniczo położoną, murowaną cerkiew parafialną p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego z 1875 roku. Ta pięciokopułowa, z trójkondygnacyjną wieżą, świątynia prawosławna remontowana była w 1939 roku. W Fastach znajduje się także prawosławna drewniana kaplica cmentarna p.w. św. MichałaArchanioła. Tę drewnianą świątynię o konstrukcji zrębowej, szalowanej, na planie prostokąta wzniesiono w latach 1893 – 1895. Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą z XVI wieku. Dobra ziemskie należały do monasteru supraskiego. Świątynia przez 9 lat zastępowała cerkiew parafialną, która w 1863 roku spłonęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Również w Fastach, przy ulicy Leśnej znajduje się zbiorowa mogiła i pomnik upamiętniający masowo zamordowanych w 1943 roku przywódców ruchu ludowego na Białostocczyźnie.

We wsi Pogorzałki warto obejrzeć, pamiętającą czasy Powstania Styczniowego, murowano – drewnianą kaplicę z 1863 roku, rozbudowaną zaś w roku 1905. Zaś we wsi Jaworówka znajduje się pomnik – obelisk, ufundowany ku czci rozstrzelanych 17.08.1863 roku na Białej Górze mieszkańców wsi Jaworówka.

Niespełna ośmiotysięczna społeczność gminy, zamieszkująca w 26 wsiach, to rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne oraz ludzie działający w sferze drobnej i średniej przedsiębiorczości. Wiejski charakter gminy wyróżnia się walorami społecznymi, do których niewątpliwie należy istnienie wciąż silnych więzi międzyludzkich w obrębie małych środowisk lokalnych, kultywowanie tradycji.

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę gminy

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl