Stowarzysznie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest parnterem projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. 

Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), pozostali partnerzy to: Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Projekt realizowany jest na terenie woj. podlaskiego w okresie od 15.04.2017 do 14.04.2019 r. Wartość Projektu wynosi 6 057 435,03 PLN, w tym dofinansowanie z UE, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5 748 435,03 PLN.

Główni beneficjenci projektu to: 145 szkół gimnazjalnych, 60 szkół kształcenia zawodowego, 6 000 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego oraz ich rodzice.

Działania projektu kierowane do szkół gimnazjalnych:

 • Udział szkolnej kadry nauczycielskiej w seminariach poświęconych problematyce kształcenia zawodowego;
 • Udział szkolnej kadry odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe w spotkaniach poświęconych tematyce powiązań profili nauczania szkół kształcenia zawodowego oraz zawodów przez nie oferowanych z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne oraz grupowe dedykowane uczniom;
 • Spotkania mentoringowe dla uczniów i ich rodziców;
 • Udział uczniów w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach;
 • Wsparcie dedykowane rodzicom uczniów polegające na spotkaniach z doradcami zawodowymi i kadrą szkół zawodowych;
 • Udział uczniów w konkursach dedykowanych rożnym zawodom, w których wygrać będą mogli niezwykle atrakcyjne nagrody;
 • Udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych;
 • Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Działania projektu kierowane do szkół zawodowych:

 • Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na specjalnej platformie internetowej;
 • Szeroko zakrojona promocja medialna oferty edukacyjnej szkoły i związanej z nią branży zawodowej;
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia profesjonalnych działań marketingowych ukierunkowanych na efektywne pozyskiwanie absolwentów szkół gimnazjalnych;
 • Wsparcie w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i rekrutacyjnych;
 • Udział wybranej kadry szkolnej w warsztatach z zakresu programowania rozwoju szkoły, kształtowania jej pozytywnego wizerunku oraz planowania promocji szkoły/branży zawodowej, komunikacji interpersonalnej oraz metodyki współpracy szkoły z otoczeniem;
 • Wsparcie szkoły w obszarze budowania pozytywnych relacji oraz współpracy z otoczeniem;
 • Prezentacja szkoły na targach edukacyjno–zawodowych wraz z przygotowaniem profesjonalnego zestawu wystawienniczego (na własność szkoły);
 • Udział w organizowanych eventach promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.dobryzawod.pl


Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter