Cycling for development, growth and quality of life in European regions (EU CYCLE)

Projekt dofinansowany ze środków programu Interreg Europe.
Okres realizacji : 01.08.2019 r. - 31.07.2023 r.

Partnerzy w projekcie:
Węgry (West Pannon - lider),
Belgia (ECF – European Cyclists Federation),
Włochy (Region of Apulia),
Niemcy (Euregio Rhine-Waal)
Polska (BOF)

Projekt polega na opracowaniu propozycji zmian do wybranych regionalnych dokumentów strategicznych i programów w poszczególnych krajach partnerskich w sposób, który przyczyniłby się do zwiększenia efektywności w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Partnerzy projektu dążą do osiągnięcia wspólnego celu, jakim w ramach wnioskowanego projektu jest zmniejszenie niskiej emisji poprzez popularyzację transportu rowerowego. 

Dokumentem, który będzie przedmiotem analizy po stronie polskiej będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. 

W projekt zaangażowanych będzie 5 partnerów. Umożliwi to poznanie rozwiązań w innych krajach UE i analizę możliwości przeniesienia dobrych praktyk na teren województwa podlaskiego. Partnerzy w projekcie postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami, aby zwiększyć możliwości pełnego i skutecznego wykorzystania dostępnych funduszy w celu zapewnienia wysokiej jakości projektów rowerowych.

Ponadto w projekcie przewidziano szereg spotkań i wyjazdów do partnerów zagranicznych celem wymiany doświadczeń oraz zebrania najlepszych praktyk. Podsumowaniem działań ma być action plan wykonany na zlecenie każdego z partnerów.

Całkowita wartość projektu: 1,060,181.00 mln euro

Więcej szczegółów dotyczących projektu znaleźć można na stronie internetowej projektu oraz śledząc nasze kanały w mediach społecznościowych Facebook oraz Twitter.Lider projektu:
Energievision Frankenwald (organizacja pozarządowa)

Partnerzy:
Stowarzyszenie BOF oraz Powiat Hajnowski

Dofinansowanie:

Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu EUKI,

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Okres trwania projektu:
01.11.2018 – 31.12.2020 (26 miesięcy)

Cele projektu:

1.Utworzenie niezależnego centrum doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł energii dla samorządów, instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

2.Koordynacja systemem zarządzania energią w gminach  Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego (opracowanie raportu dotyczącego zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w poszczególnych budynkach komunalnych z obszaru powiatu białostockiego)

3.Organizacja spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych wdrażaniem OZE oraz termomodernizacją budynków.

4.Wsparcie rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej w gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego.

5.Edukacja społeczeństwa lokalnego na temat korzyścią wdrażania OZE.

6.Korzystanie z doświadczenia partnera niemieckiego w zakresie stosowanych rozwiązań energetycznych, działalności agencji energetycznych i tworzenia gmin bioenergetycznych.


Korzyści dla gmin, mieszkańców i instytucji:

1. Uzyskanie niezależnej informacji na temat zalet stosowania OZE

2. Nieodpłatna ocena stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz zaproponowanych rozwiązań energooszczędnych

3. Profesjonalne doradztwo odnośnie wyboru konkretnych rozwiązań odpowiednio do potrzeb

4. Doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania na działania z zakresu OZE.

Szczegóły na www.centrumenergii.com oraz na stronie EUKI

Od listopada 2017 roku Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (SBOF) jest członkiem Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) w sieci dotyczącej jakości powietrza. PIM to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej. Jego celem strategicznym jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast. Członkami sieci dotyczącej jakości powietrza są: Nowy Sącz (Lider) oraz Bojanowo, Kudowa Zdrój, Nowa Ruda, Opalenica, Pszczyna, Rawicz, Stowarzyszenie BOF, Toruń, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, a także Żmigród. Głównymi zadaniami sieci ma być powołanie Lokalnych Partnerstw, opracowanie Miejskich Inicjatyw Działania w poszczególnych miastach oraz opracowanie Planu Ulepszeń dla całej sieci.  Zakończenie prac sieci zaplanowano na drugi kwartał 2019 roku. 

Określono następujące Strategiczne cele i priorytety dla sieci dotyczącej jakości powietrza:

 • Identyfikacja kluczowych źródeł emisji
 • Tworzenie systemów zarządzania emisjami na poziomie samorządowym
 • Tworzenie programów wymiany urządzeń grzewczych na mniej emisyjne
 • Tworzenie stref małej emisji (tzw. LEZ)
 • Bezwzględna likwidacja możliwości spalania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych
 • Edukacja
 • Tworzenie mechanizmów prawnych i organizacyjnych wykorzystania infrastruktury przy drogach ekspresowych na potrzeby transportu zeroemisyjnego.

W 2017 roku SBOF podjęło działania prowadzące nad powołania Lokalnego Partnerstwa PIM (LP PIM).

Planuje się, że LP PIM zajmie się jednym z celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska, tworząc w tym obszarze Miejską Inicjatywę Działań (MID). Obecnie w ramach Strategii ZIT BOF realizowane lub planowane są projekty, których celem jest głównie rozwój niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego i transportu rowerowego w obsłudze mieszkańców BOF oraz ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego oraz przede wszystkim emisja powierzchniowa pochodząca z niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej opartej o paliwa stałe, powoduje, że w obszarze BOF występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza wymagane prawem krajowym i unijnym. Interwencja w tych obszarach powinna skutkować poprawą stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawą stanu jakości powietrza w skali lokalnej, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak PM10 oraz PM2,5 oraz B(a)P. Miejska Inicjatywa Działania będzie uzupełnieniem i rozszerzeniem zagadnień w istniejącej Strategii ZIT BOF w zakresie poprawy jakości powietrza w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.
Więcej inofrmacji o Partnerskiej Inicjatywie Miast mozna znaleźć na stronie:  
https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/partnerska-inicjatywa-miast/

Stowarzyszenie BOF oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska podjęły wspólną inicjatywę, która ma na celu lepszą organizację wyposażenia i służb niezbędnych do zwalczania skutków zagrożeń klimatycznych. Projekt ma na celu organizację wparcia, tak aby środki będące w dyspozycji jednej gminy mogły być wykorzystywane na wypadek wystąpienia zjawisk ekstremalnych w innej, sąsiadującej gminie. Pośrednim celem takiego rozwiązania jest ograniczenie konieczności ponoszenia wydatków przez gminy na utrzymywanie wyposażenia niezbędnego do zwalczania skutków zjawisk ekstremalnych. Stowarzyszenie BOF w tym zakresie korzysta z doświadczenia Aglomeracji Opolskiej, która na swoim terenie rozpoczęła proces wdrażania programu pn. Solidarni w obliczu zagrożeń. Wspólna realizacja projektu przyczyni się do wymiany doświadczenia pomiędzy służbami ratowniczymi, a także stworzenia modelu możliwego do wdrożenia w innych częściach kraju.

 W ramach przygotowań do wspólnej realizacji projektu Solidarni w obliczu zagrożeń w dniach 16-18 sierpnia 2017 roku odbyło się w Opolu wyjazdowe spotkanie warsztatowe. Ze strony Stowarzyszenia BOF udział wzięli: Zbigniew Nikitorowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Krzysztof Marcinowicz - Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Adam Tomanek Burmistrz Gminy Zabłudów, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Białegostoku, pracownicy Urzędu Miasta w Białymstoku, a także pracownicy Stowarzyszenia BOF.  

 Od stycznia 2018 roku przez Stowarzyszenie BOF realizowany jest projekt pn. SYNERGIA DO KWADRATU – Model poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na terenie Aglomeracji Opolskiej i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2018-2023.

 


URB-EN PACT (Urban Energy Pact)

 1. Projekt dofinansowany ze środków programu URBACT III
  Okres realizacji I fazy: 09.2019 r. – 02.03.2020 r.

  Partnerzy w projekcie:
 2. Clermont Métropole (Francja) - Lider
 3. CIM Alto Minho (Portugalia)
 4. Association of Bialystok Functional Area (Polska)
 5. Municipality of Galati (Rumunia)
 6. Palma di Montechiaro (Włochy)
 7. Metropole Normandie (Francja)
 8. Elefsina (Grecja)
 9. Tampere (Finlandia)
 10. Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Włochy)

Celem projektu jest wypracowanie lokalnych planów działań prowadzących do tego aby obszary miast partnerskich stały się, w perspektywie do roku 2050,  terytoriami o zerowym zużyciu energii netto (Zero Net Energy Territory). Będzie to możliwe poprzez stopniowe redukowanie i dostarczanie energii pochodzącej z OZE i wdrażanie tzw. pętli energetycznych, z których korzystać będą mogli wszyscy beneficjenci lokalnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Założeniem projektu jest wprowadzanie zmian w sposobach konsumpcji energii na obszarach metropolitalnych, a w szczególności poszukiwanie rozwiązań w zakresie:

 • Możliwości produkcji energii z OZE;
 • Możliwości przechowywania energii i jej dystrybucji;
 • Możliwości wzmacniania powiązań między produkcją a konsumpcją energii;
 • Możliwości podnoszenia świadomości ekologicznej współczesnego stylu życia;
 • Możliwości rozwijania przedsiębiorczości energetycznej.

Podsumowaniem projektu będzie opracowanie local action plan w wyżej opisanym zakresie przez każdego z Partnerów projektu.

URBACT

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter