Zabłudów

Gmina Zabłudów

położona jest w południowo wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie białostockim. Zajmuje obszar 340 km2 i jest zamieszkana przez 8 998 mieszkańców. Jest to region podzielony administracyjnie na siedzibę władz gminy miasto Zabłudów, które posiada prawa miejskie nie przerwanie od 1553 roku i 45 sołectw.      Gmina Zabłudów bezpośrednio od strony  północnej  graniczy ze stolicą  województwa podlaskiego  Białymstokiem co ma wpływ na skupienie w tej części gminy zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz terenów związanych z rozwijającą się  działalnością gospodarczą, natomiast w części południowej gminy koncentruje się działalność agrarna. W sferze rolniczej działają głównie gospodarstwa indywidualne, rodzinne prowadzące produkcję rolniczą na potrzeby własne. Zauważalne jest również zainteresowanie mieszkańców terenów wiejskich prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych jako form dodatkowych dochodów.

Zabłudów 2

 

W gminie Zabłudów powstają  również inwestycje na bazie  nowoczesnych technologii takie jak zlokalizowana na terenie wsi Ryboły biogazownia rolnicza zajmująca się produkcją energii elektrycznej i cieplnej.


Władze gminy podejmują niezbędne działania organizacyjne i techniczne zmierzające do poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych, priorytetem jest zwodociągowanie  całego terenu gminy oraz promowanie wśród mieszkańców działań pro ekologicznych dotychczas wyrażonych poprzez dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych. W Zabłudowie funkcjonują: Zespół szkolno – przedszkolny, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy, ochotnicza straż pożarna, miejska biblioteka publiczna. Upowszechnianiem kultury wśród mieszkańców zajmuje się Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie natomiast posługę duszpasterską świadczą Parafia Rzymskokatolicka pw. świętych apostołów Piotra i Pawła , Parafia Prawosławna p. w. Zaśnięcia NMP. Przez obszar gminy przebiegają drogi: krajowa Nr 19 Białystok – Lublin i wojewódzka Nr 685 Białystok – Hajnówka wzdłuż których intensywnie rozwija się   branża rzemieślniczo - usługowa.


W ostatnich latach w miejsce upadłych w czasie transformacji ustrojowej przedsiębiorstw zaczęły powstawać nowe formy działalności gospodarczej  uwzględniające dzisiejsze potrzeby rynku. Na terenie gminy działa lider branży kamieniarskiej w Polsce północno – wschodniej MSG Granit, RITBET firma produkująca   sanitarne materiały budowlane, oraz  344 firmy lokalne.
Przedsięwzięciem które przyczyni się realnie do rozwoju Gminy  Zabłudów  jest rozpoczęta procedura budowy w granicach administracyjnych miasta Zabłudów zakładu produkującego maszyny rolnicze i komunalne  jednej z najbardziej innowacyjnych firm województwa podlaskiego - przedsiębiorstwa SaMASZ Sp. z o.o.

Statystyczny protret Gminy Zabłudów

Odwiedź stronę gminy

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl