20.09.2019 Komunikat

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z treścią komunikatu z 20 września  2019 roku informują, że  planowany na październik 2019 roku nabór wniosków  o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 7.2.2  Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

 Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna

 Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Typy projektu zintegrowanego:

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane  został przesunięty i rozpocznie się w listopadzie 2019 roku. 

Ogłoszenie przedmiotowego naboru zostanie opublikowane na stronach  www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz www.bof.org.pl.

Komunikat (plik do pobrania)

 

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38