Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są narzędziem rozwoju terytorialnego, które po raz pierwszy będzie wdrażane w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.


Całkowita wielkość alokacji przewidziana na wdrażanie Strategii ZIT BOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniesie 76 mln € (ze środków EFRR 67,2 mln €, ze środków EFS 8.8 mln €).

Cele realizacji ZIT to przede wszystkim:

  • 1. Rozwój współpracy i zwiększanie stopnia integracji funkcjonowania jednostek administracyjnych tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem komplementarności działań jest największa.
  • 2. Wsparcie rozwoju partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na rzecz rozwiązywania problemów ponad granicami administracyjnymi.
  • 3. Realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast oraz ich obszarów funkcjonalnych.
  • 4. Zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób  realizacji działań w ramach polityki spójności.

 

Powrót