O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostało powołane do życia w dniu 6 grudnia 2013 r.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 10 gmin – Białegostoku i otaczających go 9 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna.

Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Zarządzanie Związku ZIT odbywa się w sposób partnerski, gwarantujący członkom Stowarzyszenia, reprezentowanym na Walnym Zebraniu, szerokie uprawnienia i zapewniający im stały dostęp do informacji na temat aktualnego stanu wdrażania ZIT.

Stowarzyszenie występuje w roli Instytucji Pośredniczącej, której powierzone zostały na mocy podpisanego z Instytucją Zarządzającą porozumienia zadnia związane z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. W związku z powyższym Stowarzyszenie odpowiada m.in. za: opracowanie i aktualizację Strategii ZIT BOF oraz zadania związane z wyborem projektów.

 

Cele i zadania

Cele:

1. przyjęcie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dalej zwaną Strategią ZIT;

2. pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań;

3. współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a w szczególności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

4. inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach środków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5. koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 2 i 3;

6. upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju;

7. ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;

8. wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych;

9. pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) oraz wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020;

10. integrowanie członków Stowarzyszenia, w sprawach z zakresu turystyki;

11. promocja turystyczna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;

12. rozwój informacji turystycznej dotyczącej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;

13. koordynacja działalności turystycznej, w tym informacji turystycznej oraz działań proturystycznych członków Stowarzyszenia;

14. inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;

15. współpraca z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami mającymi na celu wspieranie rozwoju i promocję turystyki;

16. prowadzenie badań oraz analiz w zakresie turystyki związanej z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym.


  • Zadania:
  • 1. wykonywanie zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  • 2. zapewnienie członkom Stowarzyszenia dostępu do informacji na temat aktualnego stanu wdrażania ZIT;
  • 3. wyrażanie opinii i wspólnych stanowisk członków Stowarzyszenia wobec administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej) oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych, w szczególności dotyczących spraw związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 4. współpracę i wymianę informacji pomiędzy gminami, powiatami i samorządem województwa;
  • 5. wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy krajowych i europejskich oraz organizowanie i prowadzenie prac związanych z realizacją projektów z udziałem funduszy zewnętrznych;
  • 6. podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017  Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego  Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 marca 2017 r.

Rejestr potencjalnych sygnałów ostrzegawczych w zakresie nadużyć finansowych

Deklaracja dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji

 

 

 

 

Powrót